3 cách Thực tế ảo có thể thay đổi Thế giới

3 cách Thực tế ảo có thể thay đổi Thế giới

Khi VR ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và công việc của chúng ta, chúng ta có trách nhiệm phải xem xét sâu hơn: kết hợp chuyển đổi công nghệ với sự hiểu biết sâu sắc của con người. Chúng ta cần xem xét tác động tích cực của VR đối […]